Εστιασμένοι στο Αποτέλεσμα

Consult me – Ο ουσιαστικός συνεργάτης σας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης από την εταιρεία μας επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα ζητήματα και ευκαιρίες των πελατών μας όπως: Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Οργάνωση, Επιχειρησιακές λειτουργίες, Τεχνολογία, Μετασχηματισμός, Προηγμένες BI αναλύσεις, Εταιρική χρηματοδότηση, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Βιωσιμότητα.

Η εταιρεία Consult me προσφέρει τεχνογνωσία και λειτουργική εμπειρία.

Ακολούθως αναφέρονται επιγραμματικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Η εταιρεία μας μπορεί να σας ενημερώσει για τα προγράμματα χρηματοδότησης (επιδότησης) των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου.

Αφού η ομάδα μας αναλύσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικής σας επιχείρησης, μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπόνηση του δικού σας επενδυτικού σχεδίου.

Κατά το στάδιο της υποβολής:

 • Θα συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση της απαραίτητης οικονομοτεχνικής μελέτης επί του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία και θα συντάξουμε τον σχετικό φάκελο.
 • Θα αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
 • Θα καταθέσουμε το φάκελο στον αρμόδιο φορέα.

Κατά το στάδιο υλοποίησης:

 • Θα παρακολουθούμε την πορεία της ολοκλήρωσης του έργου.
 • Θα αναμορφώνουμε τον σχετικό φάκελο με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
 • Θα είμαστε παρόντες κατά τις επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους του φορέα.

Project Management

Η εταιρεία Consult me  παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης στον τομέα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους έργου / προγράμματος. Μπορούμε να αναλάβουμε τη διαχείριση του έργου / προγράμματος ή μια σειρά εργασιών μέσα στο έργο ή να βοηθήσουμε τους σημερινούς υπεύθυνους Έργων / Προγραμμάτων με τη διαχείριση των έργων τους, παρέχοντας τις απαιτούμενες οδηγίες και συμβουλές.

IT Advisory

Η συμβουλευτική ομάδα της εταιρείας μας στοχεύει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, στην υλοποίηση των οφελών και στη διασφάλιση της διανομής των μερισμάτων από την επένδυση.

Βοηθούμε τους πελάτες μας:

 • Διαχείριση έργου ή / και χαρτοφυλακίου έργων
 • Βοήθεια επιλογής
 • Επιχειρησιακό γραφείο διαχείρισης προγραμμάτων
 • Επίτευξη των οφελών
 • Ανεξάρτητες υπηρεσίες επαλήθευσης και επικύρωσης (αξιολόγηση των παραδοτέων των ολοκληρωμένων / εργολάβων συστημάτων, πληρότητα λύσεων).

Management Consulting Services

Το σύγχρονο management έχει ανάγκη υποστήριξης, ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα, με σκοπό να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Η επιστημονική μας ομάδα απαρτίζεται από Οικονομολόγους, Λογιστές-Φοροτέχνες, Νομικούς, Σύμβουλους Στρατηγικής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων με σημαντική, αποδεδειγμένη πείρα και διευρυμένες γνώσεις πάνω στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διεθνή Φορολογία, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την Επιχειρηματική Ψυχολογία καθώς και την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων ώστε να καλύπτουμε ολιστικά και ολοκληρωμένα τις ανάγκες κάθε μικρής και μεσαίας επιχείρησης όπως:

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning)
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
 • Σχεδιασμός δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPI’s)
 • Data management
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους
 • Υποστήριξη αποφάσεων εισόδου σε νέα αγορά
 • Διοίκηση απόδοσης και ανταμοιβών ανθρώπινου δυναμικού.

Παροχή υπηρεσιών GDPR & DPO

Οι Οργανισμοί πλέον, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR), την Οδηγία 2016/1148/ΕΕ (NIS Directive) για την κυβερνοασφάλεια και την εθνική νομοθεσία, καλούνται να ασχοληθούν και ουσιαστικά και σφαιρικά με την προστασία όχι μόνο των πληροφοριακών τους συστημάτων αλλά και των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται. Το προηγούμενο μοντέλο της ανακοίνωσης του αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει πλέον μεταβληθεί, μεταφέροντας όλο το βάρος της απόδειξης για την υιοθέτηση των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας στον Οργανισμό. Τους βασικούς άξονες του έργου συμμόρφωσης θα μπορούσαν συνοπτικά να αποτελέσουν: οι τακτικοί έλεγχοι ασφάλειας δικτύων και υποδομών, η υιοθέτηση πολιτικών ασφάλειας και διαδικασιών, και η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων σε κάθε μορφή επεξεργασίας ή που γενικότερα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μία γενική εικόνα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε οργανισμός είναι η εξής:

1.            Ευαισθητοποίηση του Οργανισμού

2.            Χαρτογράφηση – αποτύπωση των Αναγκών του Οργανισμού

3.            Δημιουργία Πλάνου υλοποίησης διαδικασιών συμμόρφωσης

4.            Υλοποίηση έργου συμμόρφωσης

5.            Έλεγχος Απόδοσης του έργου

6.            Παρακολούθηση της Συμμόρφωσης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σύνολο της διαδικασίας ή σε περίπτωση που ο εκάστοτε Οργανισμός έχει συγκεκριμένες ανάγκες, να υλοποιήσει ή να υποστηρίξει μέρος των ανωτέρω. Συγκεκριμένα η εταιρεία είναι σε θέση να:

•             Αξιολογήσει όλους τους τομείς δραστηριότητας του οργανισμού σας και όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις ως προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR.

•             Εντοπίσει τις περιοχές όπου δεν παρατηρείται πλήρης ετοιμότητα και απαιτούνται ενέργειες συμμόρφωσης.

•             Εκπονήσει, μελέτη Gap Analysis & DPIA για οριζόμενες διαδικασίες.

•             Προτείνει GDPR Compliance Road Map και να Εμβαθύνει προτείνοντας αναλυτικά και κοστολογημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε ο οργανισμός να υλοποιήσει αποτελεσματικά όλες τις διορθωτικές ενέργειες συμμόρφωσης.

•             Υλοποιήσει εικονικά σενάρια ελέγχου της ασφάλειας (πχ Risk Assesment, penetration test, εντός και εκτός ζώνης δικτύου).

•             Προβεί σε δράσης εκπαίδευσης ή ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων προσώπων

•             Παρέχει υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ/DPO ή υπηρεσίες υποστήριξης του έργου του ΥΠΔ/DPO.

 

Η εταιρεία διαθέτει ομάδα με την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να βοηθήσει τον Οργανισμό ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας να υιοθετήσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποδεικνύει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και για να διαχειριστεί οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει, σε συνεργασία, με τα εμπλεκόμενα τμήματα.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι:

 • Ο Οργανισμός πλέον πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι για κάθε διαδικασία επεξεργασίας ΔΠΧ, υπάρχει και η κατάλληλη νομική βάση η οποία εξασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
 • Η συναίνεση δεν αποτελεί την μοναδική νομική βάση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ως νομική βάση αποτελεί πχ ο νόμος
 • Ο Κανονισμός δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην ενημέρωση των υποκειμένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τα δικαιώματά τους και για τους τρόπους άσκησης ενδίκων μέσων.
 • Ο Οργανισμός ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει μέσα σε 30 ημέρες να απαντάει σε ερωτήματα των υποκειμένων, σε 72 ώρες να ενημερώνει την ΑΠΔΠΧ για την ύπαρξη περιστατικού ασφαλείας και αμελλητί τα υποκείμενα.
 • Στον Οργανισμό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ/DPO έχει την υποχρέωση να ενημερώνει και να συμβουλεύει την ανώτατη διοίκηση του Οργανισμού και ο υπεύθυνος πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ/DPO λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Η συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, από τη φύση της παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης και έρευνας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Αναδιάρθρωση δανειακού χαρτοφυλακίου.
 • Αποτίμηση αξίας εταιρειών.
 • Αξιολόγηση εταιρειών με χρήση αριθμοδεικτών.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Σχεδίαση στοχευμένων έργων κατάρτισης.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων

IT Services

IT Business Solutions – (BPR, BPI, WfMS)

Τα προηγμένα ολοκληρωμένα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να σχεδιάσουν επιχειρηματικές διαδικασίες που ελαχιστοποιούν το κόστος. Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε μεγάλης εφαρμογής του συστήματος, ανεξάρτητα από το αν οι εφαρμογές είναι τυποποιημένα πακέτα ή είναι κατασκευασμένες κατά παραγγελία για την κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Η ταχύτητα με την οποία εφαρμόζονται τα νέα συστήματα είναι κρίσιμη για την αποδοτικότητα (Risk management, Change/Culture Management, Scenario assessment). Ως εκ τούτου, δεν τονίζεται πάντα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων και ασφάλειας. Μια τέτοια επίβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή έλεγχο διαδικασιών, σε υψηλά επίπεδα κινδύνου ασφαλείας ή σε άλλες επιχειρησιακές αστοχίες του συστήματος.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεσσάρων σημείων που μπορούν να παραδοθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με το σενάριο του έργου:

 • Έλεγχοι επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Έλεγχοι ασφάλειας πληροφοριών.
 • Λειτουργικοί έλεγχοι πληροφορικής.
 • Έλεγχοι ποιότητας / Έλεγχοι ακεραιότητας δεδομένων

Κοστολόγηση Υπηρεσιών & Παραγωγής Προϊόντων

Η παραγωγή προϊόντων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συνοδεύεται από δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από την τιμή πώλησης, στην οποία φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο κέρδους το οποίο θα επιτρέπει την ανταμοιβή του επιχειρηματία για το ρίσκο που επέλεξε να πάρει ανοίγοντας μια επιχείρηση και επενδύοντας χρόνο και χρήματα σε αυτή. Ο υπολογισμός του κόστους των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μια διαδικασία που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από έναν επιχειρηματία καθώς το σωστά ορισμένο κόστος διευκολύνει στον σωστότερο υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους και στην βελτίωση κάποιων διαδικασιών με στόχο να μειωθεί το κόστος που περιέχεται σε αυτές. Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ιστορικά στοιχεία όπως είναι οι περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων ή οι περιπτώσεις δημιουργίας νέων προϊόντων/υπηρεσιών/αναδιοργάνωσης κλπ. υπάρχουν διάφορες τεχνικές και μέθοδοι ώστε να οριστούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα κόστη.

 • Ενημέρωση μηνιαία για την πορεία της εταιρίας αλλά και σε βάθος τελικού λογαριασμού.
 • Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται σε σχέση με τον κύκλο εργασιών.
 • Ενημέρωση για το μικτό αλλά και το καθαρό κέρδος.
 • Θα έχετε εμφάνιση όχι μόνο των ετήσιων αποκλίσεων αλλά και των ποσοστών τους.
 • Η παρουσίαση γίνεται σε αποτελεσματική σειρά.
 • Δυνατότητα επιλογής χρονικής στιγμής εκπόνησης της μελέτης.

Υλοποίηση Διοικητικών Αναφορών

Σε συνέχεια ανάλυσης επιχειρησιακών/επιχειρηματικών απαιτήσεων επιγραμματικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 • Για συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα Αναφορά με Στοιχεία πωλήσεων (Πωλήσεις, Πιστωτικά, Καθαρός τζίρος, Κόστος και Μικτό Κέρδος χωριστά για Είδη και Υπηρεσίες, Χονδρικές & Λιανικές Πωλήσεις).
 • Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Αναφορά με Προοδευτικά υπόλοιπα πελατών & προμηθευτών (Λογιστικό και εμπορικό υπόλοιπο περιλαμβανομένων των ανοιχτών αξιογράφων, καθώς και μη τιμολογημένος τζίρος από Δελτίο Αποστολής /Παραλαβής).
 • Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Αναφορά παγίων και αποθεμάτων (εισαγωγές και εξαγωγές ή αποσβέσεις, αξιακό/λογιστικό υπόλοιπο).
 • Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Αναφορά Ταμείου (κίνηση ταμειακών και τραπεζικών λογαριασμών).
 • Αναφορά με τους Μέσους Χρόνους Αποπληρωμής των πελατών, εξαιρώντας τα πιστωτικά ή τις αντικαταστάσεις επιταγών.
 • Αναφορά με Αριθμοδείκτες βάσει οικονομικών στοιχείων πελατών.
 • Εκτύπωση της λογιστικής με όλη την κίνηση και τα προοδευτικά των λογαριασμών όλων των βαθμίδων.
 • Εκτύπωση των αναλυτικών άρθρων ανά ημερολόγιο λογιστικής.
 • Αναφορά των ανοικτών προσφορών κατά πελάτη, είδος και πωλητή.
 • Αναφορά τιμολογήσεων επόμενου μήνα, τριμήνου εξαμήνου με ενεργά υπόλοιπα ανά πελάτη.
 • Αναφορά με τους τρόπους πληρωμής των απαιτήσεων ανά Προμηθευτή σε αντιδιαστολή με τα ενεργά υπόλοιπα .
 • Αναφορά με το Ισοζύγιο αποθήκης (αποτελέσματα κατά είδος)
 • Αναφορά Εισπράξεων-Πληρωμών για επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, εμβάσματα, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες) και ανά πελάτη
 • Αναφορά για το σύνολο των εισπράξεων με αξιόγραφα μιας περιόδου, με κατηγοριοποίηση βάσει τη ημερομηνίας λήξης τους.
 • Αναφορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών με ένδειξη χρονικών σημείων (gaps) απαίτησης  κάλυψης από ταμείο ή τραπεζικά διαθέσιμα.
 • Αναφορά με στοιχεία τζίρου ανά είδος & συνολικά,
 • Αναφορά με Κόστη πωληθέντων ανά είδος & συνολικά,
 • Αναφορά με Μικτή κερδοφορία ανά είδος & συνολικά,
 • Αναφορά με Κέρδη προ φόρων ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ανά είδος & συνολικά.